Eettinen ohjeistus

Wibaxin eettiset periaatteet

Wibaxin eettiset ohjeet ovat osa vastuullisuuttamme kestävän kehityksen edistämiseksi. Wibaxin Code of Conduct perustuu pääasiassa YK:n Global Compactin periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämän normeja, ympäristöä, korruptiota sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Liikekumppanit

Wibaxin eettinen ohjeistus on suunnattu toimittajillemme, alihankkijoillemme ja asiakkaillemme sekä omaan liiketoimintaamme. Eettisen ohjeistuksen vaatimukset koskevat kaikkien edellä mainittujen tahojen työntekijöitä, joita jäljempänä tässä ohjeistuksessa kutsutaan

Wibaxin eettinen ohjeistus on kaikkien työntekijöiden saatavilla ja sisältyy uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaan.

Yleiset velvoitteet

Wibax sitoutuu harjoittamaan liiketoimintaa sekä globaalien että kansallisten lakien ja säädösten mukaisesti mukaan lukien päätetyt kansainväliset pakotteet. Samaa odotamme liiketoimintakumppaneiltamme. Tämän lisäksi pyrimme jatkuvasti parantamaan sosiaalista ja ympäristötyötämme läpi koko arvoketjun ja pidämme korkeaa liiketoimintaetiikkaa tärkeänä.

Wibaxin liiketoimintakumppanien tulee ryhtyä kohtuullisiin ponnisteluihin varmistaakseen, että niiden arvoketjussa ei tapahdu ympäristö-, ihmisoikeus- tai työoikeuden loukkauksia, korruptiota tai muuta talousrikollisuutta. Liiketoimintakumppanien odotetaan tunnistavan ja arvioivan arvoketjunsa riskit ja vaikutukset sekä reagoivan arvoketjussaan tunnistettuihin riskeihin ja/tai todellisiin ihmisiin, ympäristöön tai ilmastoon kohdistuviin negatiivisiin vaikutuksiin.

1. Ihmisoikeudet

Liiketoimintakumppanien odotetaan kunnioittavan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, ryhtyvän toimenpiteisiin korjatakseen toimintansa mahdollisesti aiheuttamia negatiivisia ihmisoikeusvaikutuksia, sekä huomioivan erityisesti mahdolliset negatiiviset vaikutukset, joita voi kohdistua muita haavoittuvammassa asemassa oleviin ryhmiin ja yksilöihin.

1.1 Kaikkia työntekijöitä ja sidosryhmiä, joihin toiminta vaikuttaa, on kohdeltava arvokkaasti ja kunnioittavasti.

1.2. Kehenkään työntekijään ei saa kohdistaa, eikä yksikään työntekijä saa kohdistaa toiseen henkilöön ruumiillista kurittamista tai fyysistä, seksuaalista, henkistä tai sanallista häirintää tai väkivaltaa.

1.3. Emme hyväksy lapsityövoimaa missään muodossa. Työsuhteen alaikärajasta ja työehdoista säädetään kunkin maan lainsäädännössä.

1.4. Pakkotyötä ja tahdonvastaista työtä ei hyväksytä. Tämä koskee sekä orjatyötä että pakkotyötä vankilassa sekä muuta työtä, jota työntekijä tekee vastoin omaa tahtoaan tai valintaansa. Henkilöasiakirjoja tai omaisuutta ei saa takavarikoida työhön pakottamista varten.

1.5. Liiketoimintakumppanien odotetaan rekrytoivan ja kohtelevan työntekijöitä tavalla, joka ei ole syrjivää esimerkiksi sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai -ilmaisun, uskonnon tai muun vakaumuksen, etnisen taustan, iän, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, poliittisten mielipiteiden tai ammattiliiton jäsenyyden perusteella.

2. Työ

2.1 Liiketoimintakumppanien tulee ilmoittaa työsuhteen ehdot selkeästi ja sellaisella kielellä, jota työntekijä ymmärtää. 

2.2. Liiketoimintakumppanien on maksettava vähintään voimassa olevien lakien, alan käytäntöjen tai oleellisten työehtosopimusten mukaisia palkkoja ja etuja siitä riippuen, mikä näistä on korkeampi. Palkkojen ja tehtyjen työtuntien dokumentointiin on käytettävä läpinäkyvää järjestelmää, joka kattaa kaikki työntekijät.

2.3. Liiketoimintakumppanien tulee arvostaa monimuotoisuutta ja edistää oikeudenmukaista kohtelua työntekijöiden palkan, jatkokoulutuksen ja urakehityksen suhteen riippumatta sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai -ilmaisusta, uskonnosta tai muusta vakaumuksesta, etnisestä taustasta, iästä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisista mielipiteistä tai liiton jäsenyydestä.

2.4. Liiketoimintakumppanien on kunnioitettava työntekijöiden oikeutta järjestäytyä ammatillisesti. Siten ei myöskään voida sallia kurinpidollisten tai syrjivien toimenpiteiden kohdistamista työntekijöihin, jotka järjestäytyvät ammatillisesti tai kuuluvat johonkin organisaatioon omien oikeuksiensa turvaamiseksi rauhanomaisella tavalla.

2.5. Työajan tulee olla lakien ja sääntöjen mukainen. Liiketoimintakumppanien on sallittava taukojen pitäminen, varmistettava riittävä lepo työvuorojen välillä ja myönnettävä palkallinen vuosiloma sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, ellei työehtosopimus salli poikkeuksia.

3. Ympäristö

Liiketoimintakumppanien on pyrittävä minimoimaan liiketoiminnasta, tuotteista ja toimituksista aiheutuva negatiivinen ympäristövaikutus seuraavilla keinoilla:

3.1. Vähentämällä energian- ja vedenkulutusta. Liiketoimintakumppanien tulee pyrkiä hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä sekä puhdistamaan ja uudelleen käyttämään vettä.

3.2. Pyrkimällä kiertotalouteen, vähentämällä jätteen syntymistä sekä huolehtimalla hyvin jätteidenkäsittelystä lajittelun ja kierrätyksen avulla.

3.3. Työskentelemällä aktiivisesti omien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, mieluiten asettamalla tutkimukseen ja/tai SBT-aloitteeseen kytketyt tavoitteet.

3.4. Huomioimalla vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja suojelemalla sitä mahdollisuuksien mukaan.

3.5 Ennaltaehkäisemällä ja korjaamalla ympäristöriskejä, jotka saattavat vaikuttaa henkilökuntaan, työpaikkaan, kalustoon, toimitiloihin ja lähiympäristöön.

3.6 Varastoimalla, käsittelemällä ja kuljettamalla kemikaalit ja jätteet sellaisilla menetelmillä, jotka eivät saastuta maaperää, vesistöjä ja ilmaa ja joilla syttymis- ja räjähdysriski minimoidaan.

4. Liiketoimintaetiikka ja korruptiontorjunta

4.1 Liiketoimintakumppaneilla tulee olla nollatoleranssi korruptiota vastaan sen kaikissa muodoissa. Liiketoimintakumppanit eivät saa hyväksyä tai tarjota asiakkaille, mahdollisille asiakkaille, viranomaisille tai muille liiketoimintakumppaneille minkäänlaista korvausta tai palkkiota, joka rikkoo lakia tai hyvää liiketoimintatapaa.

4.2. Yhteydenpidon liiketoimintakumppaneihin on oltava puolueetonta ja hyvän liiketoimintatavan mukaista. Takaamme liiketoimintakumppaniemme loukkaamattomuuden käsiteltäessä liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia, liiketoimintaan liittyviä tietoja.

4.3. Liiketoimintakumppanien tulee kilpailla rehdisti, toimia sovellettavan kilpailulainsäädännön mukaisesti eikä siten osallistua minkäänlaiseen kartellin muodostamiseen.

4.4 Liiketoimintakumppanit eivät saa osallistua, suvaita, helpottaa tai tukea rahanpesua, petoksia tai muuta laitonta taloudellista toimintaa.

4.5  Liiketoimintakumppanien tulee suojata luottamukselliset ja arkaluontoiset tiedot luvattomalta käytöltä ja levittämiseltä.

5. Terveys, turvallisuus ja työympäristö

Liiketoimintakumppanien on varmistettava, että työntekijöillä ja muilla yrityksen tiloissa tai alueella oleskelevilla henkilöillä on turvallinen ja terveyttä vaarantamaton työympäristö.

5.1 Liiketoimintakumppanien on toimittava järjestelmällisesti työtapaturmien ja työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisemiseksi toteuttamalla riskinarviointeja, kouluttamalla henkilöstöä, poistamalla vaaratekijöitä ja tarjoamalla työntekijöille maksuttomat henkilösuojavarusteet. Tunnistetut riskit ja suoritetut toimenpiteet on dokumentoitava.

5.2. Keskeiset ensiaputarvikkeet on oltava helposti saatavilla ja poistumistiet ja uloskäynnit on oltava merkittyinä tehokkaan evakuoinnin takaamiseksi.

5.3. Turvallisuustietojen, varoituskylttien ja -merkintöjen on oltava näkyvissä kaikilla riskialueilla ja sellaisella kielellä, jota kaikki työntekijät ymmärtävät.

5.4. Liiketoimintakumppanien tulee olla tarkkaavaisia työympäristön suhteen ja raportoida välittömästi vaaratilanteet ja onnettomuudet. Nämä tulee selvittää ja perimmäisiin syihin on puututtava.

5.5. Työpaikoilla on oltava hyvät työskentelyolosuhteet esimerkiksi järjestyksen, hygienian, ergonomian, melun, lämpötilan, valaistuksen ja ilmanlaadun osalta. WC-tilojen, taukoalueiden sekä puhtaan juomaveden on oltava helposti kaikkien työntekijöiden ulottuvilla, ja nämä tulee tarjota työntekijöille maksutta.

5.6. Kaikilla työntekijöillä on oltava tapaturmavakuutus, joka kattaa terveyden- ja sairaanhoidon työhön liittyvien vahinkojen osalta ja tarjoaa korvausta työkyvyttömyystapauksissa, jotka ovat aiheutuneet työtapaturmista.

5.7. Liiketoimintakumppanien suorittama työ tulee suorittaa ilman alkoholin tai huumeiden vaikutusta.

Valvonta ja noudattaminen

Liiketoimintakumppanit vastaavat siitä, että tämän eettisen ohjeistuksen sisältö tai muut vastaavat vaatimukset toteutuvat heidän liiketoiminnassaan.

Wibaxin on tehtävä säännöllisesti toimittaja-arviointeja. Pidätämme oikeuden tehdä tarkastuksia/arviointeja paikan päällä toimittajiemme toimipisteissä. Tarkastus on rakentava toimenpide, jonka tavoitteena on varmistaa, että Wibaxin toimittajat täyttävät tämän eettisen ohjeistuksen vaatimukset. Tarkastusprosessi tarjoaa mahdollisuuden kehittää vastuullisuustyötä yhdessä.

Odotamme vastaavasti, että Wibaxin toimittajat arvioivat omat toimitusketjunsa varmistaakseen, että Wibaxin eettisen ohjeistuksen vaatimukset tai muut vastaavat vaatimukset täyttyvät.

Kehotamme ilmoittamaan epäillyt rikkomukset Wibaxille, jotta yhtiö saa tapauksista tiedon ja voi ryhtyä toimenpiteisiin sellaisten tapausten kohdalla, joiden katsotaan loukkaavan eettistä ohjeistustamme. Kotisivuillamme on mahdollista raportoida valituskanavamme kautta. Yhtä lailla odotamme liiketoimintakumppaneidemme varmistavan, että niiden asianomaisilla sidosryhmillä on pääsy valituskanaviin, jotta he voivat ilmaista anonyymisti huolensa tämän eettisen ohjeistuksen vaatimuksiin liittyvästä mahdollisesta väärinkäytöksestä. Liiketoimintakumppaneilla on myös oltava käytössä prosessit tällaisten ongelmien käsittelemiseksi ja mahdollisten vahvistettujen tapausten korjaamiseksi.

 

WIBAX Eettinen ohjeistus hyväksytty 24.6.2024
WIBAX GROUP AB:n johto