Code of Conduct

Wibax Uppförandekod

Wibax vill bidra till en hållbar utveckling. Med egna lastbilar, chaufförer och terminaler tar vi ett helhetsansvar från inköp till transport och produktimplementation hos våra kunder.

Wibax vision är att vi för alla intressenter ska uppfattas som det självklara valet bland befintliga kemikalieleverantörer. Kunskap, kvalitet, säkerhet och miljö ska prägla Wibax verksamhet. Wibax uppförandekod är en del av vårt ansvarstagande för en hållbar utveckling.

Wibax Uppförandekod bygger främst på de grundläggande principerna i FN: s Global Compact, vilka omfattar frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption samt på FN: s mål för hållbar utveckling (även känd som Agenda 2030). Wibax vill bygga relationer med Affärspartners som är ömsesidigt fördelaktiga och som bygger på gemensamma värderingar och förväntningar på hur vi agerar. Vi förväntar oss därför att alla Wibax Affärspartners följer denna uppförandekod och ställer sig bakom FN Global Compacts 10 principer och Agenda 2030.

Affärspartners

Wibax uppförandekod riktar sig till våra leverantörer, underleverantörer och kunder såväl som vår egen verksamhet. Samtliga medarbetare i ovan nämnda parter omfattas av kraven i denna uppförandekod och kommer i denna kod benämnas som affärspartners.

Wibax uppförandekod är tillgänglig för alla medarbetare och ingår i introduktionsprogrammet för nyanställda. 

Allmänna förpliktelser

Wibax åtar sig att bedriva verksamhet i enlighet med både globala och nationella lagar och regler, inklusive beslutade internationella sanktioner. Våra Affärspartners förväntas göra detsamma. Utöver detta strävar Wibax efter att hela tiden förbättra vårt sociala och miljömässiga arbete genom hela värdekedjan och tycker det är viktigt med hög affärsintegritet.

Wibax affärspartners ska göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att inga kränkningar av miljö, mänskliga rättigheter eller arbetsrätt, korruption eller annan ekonomisk brottslighet förekommer i deras värdekedja. Det förväntas att Affärspartners identifierar och bedömer risker och påverkan i sin värdekedja, samt att Affärspartners agerar på identifierade risker och/eller faktisk negativ påverkan på människor, miljö eller klimat i sin värdekedja. 

1. Mänskliga rättigheter

Affärspartners förväntas respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter, vidta åtgärder för att avhjälpa eventuella negativa konsekvenser för de mänskliga rättigheterna som de kan orsaka och ägna särskild uppmärksamhet åt eventuella negativa effekter på grupper eller individer som kan ha högre risk för sårbarhet.

1.1 Alla medarbetare och intressenter som berörs av verksamheten ska behandlas med värdighet och respekt.

1.2 Ingen medarbetare får utsättas för, eller utsätta någon annan för, kroppslig bestraffning eller fysiska, sexuella, psykologiska eller verbala trakasserier eller övergrepp.

1.3 Vi accepterar inte barnarbete i någon form. Minimiålder för anställning och arbetsvillkor regleras av respektive lands lagstiftning.

1.4 Tvångsarbete eller ofrivilligt arbete accepteras inte. Detta gäller både slavarbete och tvångsarbete i fängelse eller arbete i övrigt mot någons vilja eller val. Personliga handlingar och ägodelar får inte beslagtas för att tvinga någon att arbeta.

1.5 Det förväntas att affärspartners rekryterar och behandlar sina medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende på exempelvis kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, politisk åsikt eller fackföreningstillhörighet.

2. Arbete

2.1 Affärspartners ska tydligt förmedla anställningsvillkoren, på ett språk som medarbetare förstår.

2.2 Affärspartners ska minst betala löner och förmåner enligt gällande lagar, branschstandarder eller relevanta kollektivavtal, beroende på vilket som är högst. Lön och arbetade timmar ska dokumenteras i ett transparent system som omfattar alla medarbetare.

2.3 Affärspartners ska respektera medarbetares rätt att organisera sig i fackligt. Det är således inte heller acceptabelt att det vidtas disciplinära eller diskriminerande åtgärder mot arbetstagare som organiserar sig eller ansluter sig till en organisation för att på ett fredligt sätt tillvarata sina rättigheter.

2.4 Arbetstid ska vara i enlighet med lagar och regler. Affärspartners måste tillåta pauser, säkerställa tillräcklig vila mellan arbetspass samt bevilja årlig betald ledighet enligt tillämplig lagstiftning, såvida inte kollektivavtal tillåter undantag.

3. Miljö

Affärspartners ska arbeta för att minimera negativ miljöpåverkan från verksamhet, produkter och leveranser genom att;

3.1 minska sin energi- och vattenförbrukning. Affärspartners ska sträva efter att nyttja förnybara energikällor samt rena och återanvända vatten.

3.2 sträva efter en cirkulär ekonomi, minska uppkomst av avfall samt ha en god avfallshantering med sortering och återvinning.

3.3 aktivt jobba för att minska sina koldioxidutsläpp, och med fördel sätta mål kopplade till vetenskapen och/eller SBTi.

3.4 beakta effekter på den biologiska mångfalden och agera för att skydda den där så är möjligt.

3.5 förebygga och åtgärda miljörisker som kan påverka personal, arbetsplats, verksamhetsutrustning och faciliteter samt yttre miljö. 

3.6 lagra, hantera och transportera kemikalier och avfall på ett sådant sätt att mark, vatten och luft inte förorenas samt att risken för antändning eller explosion minimeras.

4. Affärsetik och antikorruption

4.1 Affärspartners ska ha nolltolerans mot korruption i alla dess former och ska inte acceptera eller erbjuda kunder, potentiella kunder, myndigheter eller andra affärspartner någon form av kompensation eller belöning som strider mot lagar och god affärssed.

4.2 Kontakter med affärspartners ska kännetecknas av opartiskhet och följa god affärssed. Vi garanterar integriteten hos affärspartners när det gäller affärshemligheter och annan konfidentiell, affärsrelaterad information.

4.3 Affärspartners ska konkurrera rättvist, agera i enlighet med tillämplig konkurrenslagstiftning och därmed inte delta i någon form av kartellbildning.

4.4 Affärspartners ska inte delta i, tolerera, underlätta eller stödja penningtvätt, bedrägerier och andra former av olagliga finansiella aktiviteter.

4.5 Affärspartners ska skydda konfidentiell och känslig information från obehörig användning och spridning.

5. Hälsa, säkerhet och arbetsmiljö

Affärspartners ska arbeta för att medarbetare och andra som vistas inom verksamheten har en säker och hälsosam arbetsmiljö.

5.1 Affärspartner ska agera systematiskt för att förebygga arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar genom att utföra riskbedömningar, utbilda medarbetare, eliminera faror samt genom att tillhandahålla personlig skyddsutrustning utan kostnad för medarbetaren. Identifierade risker och genomförda åtgärder måste dokumenteras.

5.2 Relevant första hjälpen utrustning måste vara lättillgänglig och det måste finnas märkta utrymningsvägar och utgångar för att säkerställa effektiv evakuering. 

5.3 Säkerhetsinformation, varningsskyltar och markeringar måste vara synliga i alla riskområden och på ett språk som alla medarbetare förstår.

5.4 Affärspartners ska vara uppmärksamma på arbetsmiljön och omedelbart rapportera förekomsten av tillbud och olyckor. Dessa ska utredas och grundorsaker ska åtgärdas.

5.5 Arbetsplatserna ska erbjuda goda arbetsförhållanden vad gäller exempelvis ordning, hygien, ergonomi, buller, temperatur, belysning och luftkvalitet. Toaletter, pausområden och rent dricksvatten måste vara lättillgängliga för alla medarbetare och erbjudas utan kostnad för medarbetaren.  

5.6 Alla medarbetare måste ha en olycksfallsförsäkring som täcker hälso- och sjukvård för arbetsrelaterade skador samt ger ersättning i händelse av invaliditet orsakad av arbetsrelaterade olyckor.

5.7 Arbete som utförs av affärspartners ska ske utan påverkan av alkohol eller droger.

Övervakning och efterlevnad

Affärspartners ansvarar för att se till att innehållet i denna uppförandekod eller motsvarande krav implementeras i dess verksamhet.

Wibax ska regelbundet göra leverantörsbedömningar. Vi förbehåller oss rätten att utföra granskningar/revisioner av våra leverantören på plats. Revisionen är en konstruktiv aktivitet som syftar till att säkerställa att Wibax leverantörer uppfyller kraven i denna uppförandekod. Revisionsprocessen ger möjlighet att utveckla hållbarhetsarbetet vidare tillsammans.

På samma sätt förväntas Wibax leverantörer utvärdera sina egna leverantörskedjor för att säkerställa uppfyllnad av kraven i Wibax Uppförandekod eller motsvarande krav.

Vi uppmanar att misstänkta överträdelser anmäls till Wibax, så att Wibax får kännedom om dessa och kan åtgärda sådant som bedöms strida mot vår uppförandekod. På vår hemsida www.wibax.com går det att rapportera via vår klagomålskanal. Likaså förväntas Affärspartners säkerställa att berörda intressenter har tillgång till klagomålskanaler för att anonymt uttrycka sin oro över potentiell oegentlighet relaterad till kraven i denna Uppförandekod. Affärspartnern måste också ha processer för att hantera dessa problem och avhjälpa eventuella bekräftade fall.

WIBAX uppförandekod antagen 2024-06-24
Ledningen på WIBAX GROUP AB