Social hållbarhet

Jämställdhet och engagerad personal

Genom att arbeta med jämlikhet och ha kontroll på hela leveranskedjan, säkerställer vi kvalitet och leveranssäkerhet utan inskränkningar på mänskliga rättigheter.

Wibax arbete med social hållbarhet fokuserar på att alltid arbeta för ett jämställt och rättvist samhälle med allas lika värde i grunden, både i små och stora sammanhang. Vi ser även till samhället runt omkring oss och hur vi kan bidra för att göra det bättre för dem i vår närmaste omvärld. Inte minst har medarbetarna en central roll i Wibax hållbarhetsarbete då välmående, engagerad och motiverad personal är det som gör företaget framgångsrikt.

Bland annat arbetar vi med: 

  • Ansvarsfullt företagande 
  • Antikorruption och mutor
  • Hållbara inköp
  • Sponsring
  • Förebyggande säkerhetsarbete

Ansvarsfullt företagande

Vår uppförandekod är ett av våra verktyg för att säkerställa ansvarsfullt företagande både hos oss på Wibax och inom vår leverantörskedja. Koden har godkänts av Wibaxkoncernens ledning och bygger främst på de grundläggande principerna i FN:s Global Compact.

Uppförandekoden gäller Wibaxkoncernens medarbetare, våra leverantörer, underleverantörer och kunder. Vår uppförandekod är tillgänglig för alla våra medarbetare och ingår även i introduktionsprogrammet vid nyanställning.

Antikorruption och mutor

Inom Wibax får ingen ta emot eller erbjuda kunder, potentiella kunder, myndigheter eller andra affärspartners någon form av ersättning eller belöning som strider mot lagar och god affärssed. Vi ställer även krav på våra affärspartners att ha nolltolerans mot korruption via vår uppförandekod.

Hållbara inköp

Wibax arbetar aktivt med att våra inköp ska vara etiskt riktiga och att de leverantörer vi anlitar ska efterfölja lagar, konventioner och god affärssed. För att vara en potentiell leverantör till Wibax måste leverantören följa och ställa sig bakom vår uppförandekod eller ha en uppförandekod som bedöms vara av minst samma omfattning som vår. Kraven ska även tillämpas på underleverantörer och underentreprenörer. Detta kontrolleras genom leverantörsbedömningar och leverantörsrevisioner.

Sponsring

Genom vår sponsring vill vi bidra till samhället på ett bra sätt. Vi ser sponsringen som ett samarbete som ska gynna båda parter. Genomgående i våra sponsorsamarbeten är att vi eftersträvar en jämn könsfördelning samt samarbeten som gynnar barn och unga oavsett ekonomiska möjligheter eller kulturell bakgrund.

Förebyggande säkerhetsarbete

I det systematiska arbetsmiljöarbetet är det viktigt att fånga upp riskobservationer i verksamheten för att långsiktigt förebygga risken för olyckor. Det här gör vi bland annat genom att aktivt registrera riskobservationer, både inom vår egen verksamhet och vid våra kunders lossnings- och lastningsplatser. Vi har årliga säkerhetsdagar där verksamheten samlas för föreläsningar och gruppdiskussioner kring arbetsmiljö och säkerhet. Vi arbetar också förebyggande med bland annat skyddsronder, skyddsombudsträffar, arbetsmiljökommittéträffar och korta samtal mellan arbetsledare och medarbetare kring medarbetarens arbetsmiljö.