Hållbarhet i
praktiken

Vi antar utmaningen om en mer hållbar värld

På Wibax är hållbarhet inte en separat aktivitet utan något som ska genomsyra alla delar av vår verksamhet. Därför jobbar vi aktivt med förbättringsområden inom de tre hållbarhetsaspekterna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

Hållbarhetsredovisning

Sedan 2017 gör vi årligen en hållbarhetsredovisning som beskriver koncernens arbete för God kemi från styrning till praktiskt genomförande.

Vår hållbarhetsprocess

Wibax målstyrningsmodell utgår från vår värdegrund som ska genomsyra såväl vårt dagliga operativa arbete som vårt strategiska målstyrningsarbete.

Målstyrningen är uppdelad i sex fokusområden; varumärke, ekonomiskt effektivitet, tillväxt, miljömässig hållbarhet, medarbetare och säkerhet. Varje fokusområde har i sin tur ett eller flera strategiska mål som anger vad vi ska uppnå. Dessa i sin tur mynnar ut i ett antal nyckelaktiviteter som visar riktning på hur vi ska uppnå målen.

För att skapa delaktighet och framåtanda är det av stor vikt att hela koncernen är delaktig i målstyrningsarbetet. Målen sätts upp på både koncernnivå, bolagsnivå och avdelningsnivå.

Växthusgasinventering

Sedan 2020 genomförs en växthusgasinventering av vår verksamhet. 2020 omfattade inventeringen endast Wibax Groups svenska verksamheter. Sedan 2021 inkluderas även våra finska och estniska verksamheter, och 2021 är därmed vårt nya basår. 

Växthusgasinventeringen görs enligt GHG Protocol som är en internationell standard för växthusgasinventering. Den möjliggör en tydligare uppföljning av våra växthusgasutsläpp och ger ett bättre underlag för vilka fokusområden som är av vikt för att nå våra hållbarhetsmål om att minska det totala fossila CO2-avtrycket.

Senaste växthusgasinventeringen sammanfattas på engelska i GHG Inventory Report Synopsis 2023.

Fler aktiviteter kopplade till hållbarhet

Friskvårdsarbete

För att främja god hälsa och trivsel på arbetsplatsen har Wibax ett aktivt friskvårdsarbete där vi erbjuder både friskvårdsbidrag och genomför gemensamma friskvårdsaktiviteter med fokus på levnadsvanor och livsstil. Friskvårdsprogrammet förändras varje år med olika typer av aktiviteter.

Kranmärkt

Vi har kranmärkt vårt huvudkontor i Piteå, vilket är en nationell hållbarhetsmärkning. Kranvatten är bättre för miljön än förpackat vatten, är alltid lokalproducerat och har en energisnål distribution.

Säkerhetskampanj

Under 2023 infördes en säkerhetskampanj som byter tema varje kvartal. Syftet är att belysa och aktivt jobba med temat under kvartalet. Kampanjen kommer att fortgå löpande för att skapa en ännu starkare säkerhetskultur.

Medarbetarundersökning

För att fortsätta utvecklas och förbättras som organisation och arbetsgivare är våra medarbetares synpunkter väldigt viktiga för oss. I början av varje år genomför vi en medarbetarundersökning för att få information om våra medarbetares upplevelser kring teameffektivitet, ledarskap, engagemang samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Varje arbetsgrupp upprättar en handlingsplan för att arbeta med resultatet.

Däckavtal & hög lastvikt

Vi har ett däckavtal med Michelin som gör att vår bränsleförbrukning och således vår totala CO2-belastning minskar. Däcken nyttjas optimalt så att de håller längre, rullar lättare och ger bra fäste för säkra transporter. Mönsterskurna däck ger i genomsnitt 25 procent fler mil och innebär drygt 25 procent sänkt rullmotstånd.

Wibax arbetar för att ha en fordonsflotta med hög lastvikt. Högre totalvikt och därmed lastvikt ger ett lägre CO2-utsläpp per transporterat ton.

Årets möjliggörare

Piteå Business Awards instiftade under 2023 ett nytt pris, Årets Möjliggörare. Där är vi på Wibax både ansvariga och prisutdelare. Kriterierna för nominering är att verksamheten ska främja nytänkande och aktivt arbeta med insatser som leder till inkludering och ickediskriminering. Dessutom ska verksamheten vara en möjliggörare inom mångfald med en ökad kompetensförsörjning som resultat.