Miljömässig hållbarhet

Effektivitet och minskad miljöpåverkan

Genom att minska vår påverkan på miljön och jobba för en effektiv resursanvändning, bedriver vi ett aktivt miljöarbete.

Kemi finns överallt och det liv som vi människor idag lever är beroende av kemiska processer. Vi har därför ett stort ansvar i att minska vår påverkan på miljön och jobba för en effektiv resursanvändning. 

Bland annat arbetar vi med: 

  • Konverteringar
  • Smarta logistiklösningar
  • Omställning till eldriven fordonsflotta 
  • Försäljning av bioolja  

Konverteringar

Vid genomförda växthusgasinventeringar enligt Greenhouse Gas Protocol har vi identifierat utsläppen från uppvärmning av våra cisterner som en signifikant del av utsläppen från vår egna verksamhet (scope 2). Vi har därför satt ett mål att alla våra anläggningar ska vara konverterade vid slutet av 2025 och har under flera år aktivt arbetat med att konvertera uppvärmningen av cisternerna från eldningsolja till bioolja och/eller förnybar el. 

Smarta logistiklösningar

Wibax har 19 sjöterminaler och depåer strategiskt placerade längs den svenska och finska kusten, samt en terminal i Estland. Med hjälp av korta vägtransporter till kunderna, god planering, kombinationer av olika transportslag samt lagring och returflöden skapar vi effektiva logistikflöden med låg miljöpåverkan. 

Målet med Wibax transporter och logistikflöden är att transporterna ska vara ekonomiskt hållbara och utföras till så hög kvalitet som möjligt med en låg miljöpåverkan. 

När det kommer till logistik och transporter analyserar och utvärderar vi kontinuerligt våra resurser i form av personal, bränsle, fordon och teknisk utrustning för att de ska ge så stor miljönytta som möjligt.

Hundra procent eldrivet

I Wibax verksamhet utgör transporterna en stor del av bolagets klimatpåverkan. För att minska detta och uppnå de uppsatta klimatmålen, är elektrifieringen av tunga lastbilar en viktig pusselbit. 2022 sattes Wibax första ADR-godkända 64 tons ellastbil i drift. Senast 2030 ska hela vår fordonsflotta vara eldriven och drivas av 100 procent egenproducerad el. 

Försäljning av bioolja

Wibax säljbolag har i uppdrag att sälja bioolja för tekniska applikationer och förbränning vilket innebär CO2-neutrala utsläpp för kunderna.

En del i försäljningsarbetet av biooljor är att motivera kunder, som i dagsläget värmer sina anläggningar med fossil eldningsolja, till att konvertera anläggningarna till bioolja.

Konverteringen till en ny, modernare utrustning och mer bränsleeffektiv brännare ger kunderna en minskad driftkostnad, ökad produktionskapacitet och med det en miljövänligare process.